Байгууллагын соёл

1. Ажилчдын өмнө хүлээх хариуцлага
Ажилтан бүрийн хувь хүний ​​чадавхийг бүрэн дүүрэн харуулах
Зөв хүмүүсийг ажилд авч, сурталчлах
Хувь хүний ​​мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, дэмжих
Үргэлжилсэн бүтээлч санал хүсэлт өгөх
Ажилчдыг шинэчлэл, өөрчлөлтөд уриал

2. Багийн өмнө хүлээх хариуцлага
Ажлын эерэг орчинг бүрдүүлэх
Багаар ажиллахыг дэмжих
Онцгой гүйцэтгэлийг тодорхойлж, урамшуулах
Өрсөлдөх чадвартай нөхөн олговор, тэтгэмжийн багцыг санал болгох
Тасралтгүй хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх

3. Үйлчлүүлэгчдийн өмнө хүлээх хариуцлага
Үйлчлүүлэгчид сэтгэл хангалуун байгаагаа мэдрүүл
Үйлчлүүлэгчийн алсын хараа, стратегийг ойлгох
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үнэт зүйлээ тасралтгүй сайжруулж бай
Үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг урьдчилан харж, хангах
Үйлчлүүлэгч ба ханган нийлүүлэгчдийн үр ашигтай холбоо байгуулах

4. Аж ахуйн нэгжийн өмнө хүлээх хариуцлага
Бизнесээ хөгжүүлэх
Урт хугацааны ашигт ажиллагааг сайжруулах
Манай бизнес болон үйлчлүүлэгчдийн цар хүрээг өргөжүүл
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, дэмжлэгт байнга хөрөнгө оруулалт хийх

5. Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага
Ёс суртахууны практикийг баримтлах үйлдэл
Шударга, үнэнч шударга байх
Харилцан итгэлцэл, хүндэтгэлийг үнэл
Ажиллах хүчний олон талт байдал, соёлын үнэлэмжийг дэмжих
Олон нийт, түүний хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, халамжлах хэрэгцээ

500353205